Clean-Style-logo
Clean Style
+48 733 602 699
7.00 - 23.00

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU CLEANSTYLE, SP. Z O.O.

Art. 1 PRZEPISY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Korzystania z Usług Serwisu CleanStyle, sp. z o.o. (dalej „Regulamin”) stanowi integralną część umowy na wykonywanie usług sprzątania (dalej „Umowa”), zawieranej pomiędzy CleanStyle, sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniewska 8, 54-109 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688091, REGON: 367867080, NIP: 8943110462 (dalej „CleanStyle, sp. z o.o.”) a Klientem.

2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe określenia oznaczają:

3. Kontakt z CleanStyle, sp. z o.o. odbywa się za pomocą:

Art. 2 USŁUGA

1. CleanStyle, sp. z o.o. wykonuje na rzecz Klientów usługi sprzątania. Szczegółowa specyfikacja poszczególnych wariantów i dodatków do Usługi znajduje się na stronie internetowej http://cleanstyle.pl/calc. 

2. Cena Usługi jest określona w Serwisie, obliczana automatycznie i płatna z góry. Szczegółowe zasady obliczania ceny, w tym za dodatki znajdują się na stronie internetowej http://cleanstyle.pl/calc.

3. Termin wykonania Usługi nie może przypadać przed zaksięgowaniem środków pieniężnych na rachunku bankowym CleanStyle, sp. z o.o. Klient ma prawo do zmiany terminu lub godziny wykonania Usługi do 24 godzin przed pierwotnie zaplanowanym czasem realizacji usługi.

Art. 3 ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa jest zawierana drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu i przy pomocy przeglądarki internetowej. Klient nie ma obowiązku stosowania certyfikowanego bezpiecznego podpisu elektronicznego.

2. Podczas składania Zamówienia, Klient ma obowiązek podania prawdziwych danych osobowych i teleadresowych. Składanie Zamówienia przez Klienta odbywa się zgodnie ze wskazówkami Serwisu.

3. Klient składa Zamówienie na wykonanie Usługi, w którym określa jego specyfikację zgodnie z wariantami wskazanymi na stronie internetowej http://cleanstyle.pl/calc.

4. CleanStyle, sp. z o.o. potwierdza Klientowi warunki wykonania Usługi w przesyłanym drogą elektroniczną potwierdzeniu Zamówienia. Każda Usługa ma indywidualny numer Zamówienia.

5. Składając Zamówienie Klient potwierdza zaznajomienie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykonania Usługi.

6. Umowa jest zawierana na czas wykonania Usługi.

Art. 4 WYKONANIE USŁUGI

1. Ekipa sprzątająca wykonuje Usługę zgodnie z Zamówieniem i niniejszym Regulaminem.

2. Usługi są wykonywane od poniedziałku do niedzile, w godzinach od 8 .00 do 23.00.

3. Usługi są wykonywane na terenie następujących miast: Wroclaw i od 100 km.

4. Klient ma obowiązek zapewnienia Ekipie sprzątającej warunków pracy odpowiadającym wymogom bezpieczeństwa i higieny.

5. Naruszenie punktu 4 niniejszego artykułu, a także agresja fizyczna lub słowna Klienta wobec Ekipy sprzątającej powoduje natychmiastowe wstrzymanie wykonania Usługi. W takim przypadku Klient może zostać obciążony karą umowną w wysokości kwoty, za którą miała zostać wykonana Usługa.

6. W przypadku gdy Klient zamówił Usługę, która następnie nie została wykonana z jego powodu a zarazem nie dokonał z wyprzedzeniem co najmniej– 24 godzin zmiany terminu jej wykonania, to nie jest uprawniony do uzyskania zwrotu kosztów za Usługę.

Art. 5 PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać jedną z form płatności bezgotówkowych za Usługę:

2. Klient ma prawo do otrzymania paragonu lub faktury VAT za zakupioną Usługę. Faktura VAT w postaci elektronicznej i w formacie PDF jest przesyłana na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Zamówieniu. W ciągu 3 miesięcy od wykonania usługi Klient, na postawie paragonu fiskalnego, ma prawo żądać wystawienia faktury VAT.

Art. 6 REKLAMACJE

1. W przypadku gdy Klient jest niezadowolony z terminowości lub jakości wykonanej Usługi, ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 48 godzin od zakończenia wykonywania Usługi. Reklamacja może zostać złożona w postaci elektronicznej na adres: biuro@cleanstyle.pl albo w formie pisemnej na adres: CleanStyle, sp. z o.o., ul. Braniewska 8, 54-109 Wrocław. W reklamacji powinno zostać podane uzasadnienie i ewentualnie dowody poświadczające niewłaściwe wykonanie Usługi, którymi mogą być np. Fotografie zawierające daty i godziny.

2. CleanStyle, sp. z o.o. ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji Klienta w ciągu 14 dni od jej otrzymania i zawiadomienia go o wynikach tego rozpatrzenia.

3. W razie uznania reklamacji, CleanStyle, sp. z o.o. wykonuje reklamowaną Usługę ponownie w zakresie zgodnym z pierwotnym Zamówieniem Klienta i w terminie uzgodnionym z Klientem, jednakże nie później niż 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

Art. 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Na mocy art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r., poz. 827 ze zm.), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Odstąpienie powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem wykonywania Usługi. Art. 4, p. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

2. Zamiast odstąpienia od Umowy Klient może dokonać zmiany terminu wykonania Usługi. Art. 4, p. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli Klient zrezygnuje z wykonania Usługi w trakcie jej trwania, ma obowiązek opłacenia całej zamówionej Usługi.

Art. 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

1. CleanStyle, sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w majątku Klienta w związku z wykonywaniem Usługi przez Ekipę sprzątającą.

2. CleanStyle, sp. z o.o. oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej. Ubezpieczenie to obejmuje powstałe w majątku Klienta w związku z wykonywaniem Usługi. Kwota ubezpieczenia wynosi [WPISAĆ] złotych.

3. W razie zaistnienia szkody w majątku Klienta powstałej w związku z wykonywaniem Usługi, Klient ma prawo do złożenia reklamacji. W takiej sytuacji Klient powinien współpracować z CleanStyle, sp. z o.o. w procesie likwidacji szkody, w zakresie m.in. udzielania stosownych informacji, udostępniania miejsca wykonania Usługi dla przeprowadzenia oględzin, przedłożenia dokumentów wymaganych przez ubezpieczyciela.

Art. 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W celu wykonania Usługi i dokonania płatności przez Klienta konieczne jest udostępnienie danych osobowych Klienta.

2. Administratorem danych osobowych Klienta jest CleanStyle, sp. z o.o. Szczegółowy tryb przetwarzanie danych osobowych Klienta został wskazany w Polityce Prywatności.

Art. 10 PRZEPISY KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.09.2017.

2. CleanStyle, sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i/lub uzupełnień w Regulaminie. Zmiana lub uzupełnienie Regulaminie wchodzi w życie w dniu opublikowania na stronie http://cleanstyle.pl/. Dla Umów zawartych opublikowaniem zmian i/lub uzupełnienień do Regulaminu, stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.

3. Umowa zawierana z Klientem i niniejszy Regulamin podlegają właściwości prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W razie powstania sporu związanego z zawartą Umową, Klient i CleanStyle, sp. z o.o. powinni dążyć do polubownego jego zakończenia. W razie niemożliwości osiągnięcia porozumienia, spór może zostać przekazany do rozstrzygnięcia sądowi polubownemu lub sądowi powszechnemu, właściwemu dla miejsca wykonania Usługi.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystając z serwisu zgadzasz się na użycie plików cookies. Więcej informacjiOK

facebook-btn